ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม

    โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๔๘๓ เป็นโรงเรียนประชาบาลโดยใช้ศาลาการเปรียญ  วัดเทพจันดาราม บ้านห้วยขอบ  เป็นสถานที่เรียนให้บริการในเขต ๒ หมู่บ้าน  คือบ้านห้วยขอบและบ้านห้วยเหียม เปิดทำการสอนในชั้น ป.-๔ มี นายพั่ว  วงศ์อวน ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก และมี  นายภักดี  ระทาดา  เป็นครูสายผู้สอน   มีนักเรียน ๓๓ คน

    ..๒๕๐๗  ได้รับอนุมัติงบประมาสร้างอาคารเรียนถาวร ๑ หลัง เป็นจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท แบบ ป.๑ ซ. จำนวน ๓ ห้องเรียน รวมพื้นที่ทั้งหมด ๖   ไร่   ๒ งาน

    ..๒๕๑๓   ได้รับอนุมัติงบประมาณสร้างบ้านพักครู ๑  หลัง งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท..๒๕๑๔   โรงเรียนได้ขยายโอกาส ป.-.

    ..๒๕๑๙   โรงเรียนได้รับระดับชั้นการศึกษาจาก ป.๗ เหลือชั้น ป.

    ..๒๕๒๓   ได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้หลักสูตรจาก พ..๒๕๐๓ มาใช้หลักสูตร  พ..๒๕๒๑ และโอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ

    ..๒๕๓๐   โรงเรียนได้ขออนุญาตเปิดชั้นเด็กเล็กได้รับอนุมัติเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นเด็กเล็กชั้น ป.

    ..๒๕๓๔   ได้รับอนุมัติจาก สปช. ให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เปิดทำการสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น  ใช้หลักสูตรประถมศึกษา ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๓๓)

    .ศ ๒๕๓๗   ได้รับอนุมัติจากกกระทรวงการคลังให้เป็นโรงเรียนเสี่ยงภัยและบุคลากรในโรงเรียนได้รับเบี้ยเสี่ยงภัย

    ..๒๕๔๑   ได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช. ๖๐๑/๒๘

    ..๒๕๔๔   ได้รับงบประมาณจาก ศธ อนุมัติสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙  จำนวน ๑ หลัง ราคา ๑๗๗,๐๐๐ บาท และได้รับงบประมาณจัดสรรจากการกีฬาแห่งประเทศไทย กกท. อนุมัติสร้างสนามบาสเกตบอล ๑ สนาม

    พ.ศ. ๒๕๔๙  โรงเรียนได้รับการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี นายสมบัติ   ยศปัญญา  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียมและปัจจุบันมี นายอุทัย   บัวแสงเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม

    ..๒๕๕๐ ได้รับงบประมาณจาก ศธ. อนุมัติสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง ราคา ๒,๒๘๗,๐๐๐ บาท

    พ.ศ. ๒๕๕๓  โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม  ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ ๓  (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)

    พ.ศ. ๒๕๕๕  โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรมหาชน (สมศ.) ในระดับดีมาก

    พ.ศ. ๒๕๕๕  โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม ได้รับงบประมาณจากงบแปรญัตติ (ส.ส.). อนุมัติการจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะ  (E-classroom) จำนวน ๑ ห้อง ราคา ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท

    พ.ศ. ๒๕๕๖  โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม ได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน  รุ่นที่ ๓ (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) ได้รับการรับรองมาตรฐานวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖

    พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม ได้รับงบประมาณจัดสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง  ราคา ๓๖๙,๐๐๐ บาท

    พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม ได้รับงบประมาณการจัดสร้างบ้านพักครู สปช.๒๐๓/๒๗ จำนวน ๑ หลัง  ราคา ๖๙๙,๐๐๐ บาท

    พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม ได้รับงบประมาณ  อนุมัติการจัดสร้างบ้านพักครู สปช.๓๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง  ราคา ๓๖๙,๐๐๐ บาท

    พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม ได้รับงบประมาณ  อนุมัติการจัดสร้างบ้านพักครู สปช.๒๐๓/๒๗ จำนวน ๑ หลัง  ราคา ๖๙๙,๐๐๐ บาท

    พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม ได้รับงบประมาณ อนุมัติการจัดสร้างอาคาร เรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน    ใต้ถุนโล่ง บันขึ้น ๒ ข้าง กว้าง ๙ เมตร ยาว ๓๖ เมตร พื้นที่ ๓๒๔ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง  ราคา ๔,๐๒๐,๐๐๐ บาท

Comments