กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


1.  นายบุญมา        โสกาว             ผู้ทรงคุณวุฒิ                               ประธานกรรมการ

2.  นายวิชิต           ทองมหา          ผู้แทนผู้ปกครอง                              กรรมการ

3.  นายสมจิตร        เกตุลา             ผู้แทนครู                                      กรรมการ

4.  นางชุติมา          คำพระบาง        ผู้แทนองค์กรชุมชน                          กรรมการ

5.  นายสังคม          อุณาพรหม        ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        กรรมการ

6.  นายธนู             บุญตอม            ผู้แทนศิษย์เก่า                               กรรมการ

7.  นายบุญหลาย    แสนบรรดิษฐ์       ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา       กรรมการ

8.  นายบู่              เศษจำปา           ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา      กรรมการ

9.  นายเด่น           แพงฮ้อย             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ

10. นางมณฑกานต์     สืบสาย            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ

11. นายริม              เบ้าจันทร์          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ

12. ร.ต.ท.สมร          ประเมนาโพธิ์     ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ

13. นางคำกอง          อาคม              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ

14. นางอภิญญา         สุเพ็ญศิลป์        ผู้ทรงคุณวุฒิ                               กรรมการ

15. นายอุทัย            บัวแสงเจริญ       ผู้อำนวยการสถานศึกษา                กรรมการและเลขานุการ

Comments