กิจกรรมล่าสุดของไซต์

13 ส.ค. 2562 23:42 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อำเภอปากชม แก้ไข ชุดแต่งกายนักเรียน
13 ส.ค. 2562 23:37 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อำเภอปากชม แนบ IMG_9757.JPG กับ ชุดแต่งกายนักเรียน
13 ส.ค. 2562 23:37 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อำเภอปากชม แนบ IMG_9659.JPG กับ ชุดแต่งกายนักเรียน
13 ส.ค. 2562 23:36 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อำเภอปากชม แนบ IMG_9655.JPG กับ ชุดแต่งกายนักเรียน
13 ส.ค. 2562 23:36 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อำเภอปากชม แนบ IMG_9605.JPG กับ ชุดแต่งกายนักเรียน
13 ส.ค. 2562 23:36 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อำเภอปากชม แนบ IMG_9598.JPG กับ ชุดแต่งกายนักเรียน
13 ส.ค. 2562 23:16 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อำเภอปากชม แนบ ขาวมัธยม.jpg กับ ชุดแต่งกายนักเรียน
13 ส.ค. 2562 23:16 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อำเภอปากชม แนบ ขาวประถม.jpg กับ ชุดแต่งกายนักเรียน
13 ส.ค. 2562 22:53 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อำเภอปากชม แนบ ม.3-เทอม-2.pdf กับ การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน
13 ส.ค. 2562 22:52 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อำเภอปากชม แนบ ม.3-เทอม-1.pdf กับ การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน
13 ส.ค. 2562 22:52 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อำเภอปากชม แนบ ม.3-กิจกรรม.pdf กับ การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน
13 ส.ค. 2562 22:52 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อำเภอปากชม แนบ ม.2-เทอม-2.pdf กับ การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน
13 ส.ค. 2562 22:52 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อำเภอปากชม แนบ ม.2-เทอม-1.pdf กับ การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน
13 ส.ค. 2562 22:52 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อำเภอปากชม แนบ ม.2-กิจกรรม.pdf กับ การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน
13 ส.ค. 2562 22:52 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อำเภอปากชม แนบ ม.1-เทอม-2.pdf กับ การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน
13 ส.ค. 2562 22:52 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อำเภอปากชม แนบ ม.1-เทอม-1.pdf กับ การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน
13 ส.ค. 2562 22:52 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อำเภอปากชม แนบ ม.1-กิจกรรม.pdf กับ การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน
13 ส.ค. 2562 22:52 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อำเภอปากชม แนบ ป.6.pdf กับ การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน
13 ส.ค. 2562 22:52 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อำเภอปากชม แนบ ป.5.pdf กับ การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน
13 ส.ค. 2562 22:52 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อำเภอปากชม แนบ ป.4.pdf กับ การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน
13 ส.ค. 2562 22:51 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อำเภอปากชม แนบ ป.3.pdf กับ การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน
13 ส.ค. 2562 22:51 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อำเภอปากชม แนบ ป.2.pdf กับ การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน
13 ส.ค. 2562 22:51 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อำเภอปากชม แนบ ป.1.pdf กับ การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน
13 ส.ค. 2562 21:08 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อำเภอปากชม แนบ 9เกณฑ์การจบ.pdf กับ การวัดและประเมินผลการเรียน
13 ส.ค. 2562 20:59 โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม อำเภอปากชม กู้คืน หลักสูตรสถานศึกษา