วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม (  Vision )

          นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยขอบห้วยเหียม  มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์  เด็กพิการเรียนร่วมได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ ( Mission )

๑.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้

๒.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ และมีพัฒนาการตามวัย

๓.  ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.  ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 

Comments